DRAŽBY NEMOVITOSTÍ

Nejrozšířenějším a nejefektivnějším způsobem zpeněžení nemovitého i movitého majetku je v dnešní ekonomické situaci bezesporu „veřejná dobrovolná dražba“.

Výhodou dražeb je především jejich rychlost, dosažení maximálního možného výnosu a velká sledovanost zájemci o koupi, oproti klasickému prodeji. Navíc dlužníků a tím i neuspokojených věřitelů bude nadále přibývat.

Komplexní servis dražebníka minimalizuje veškeré starosti prodávajícího s prodejem majetku.

Pro profesionální prováděných dražeb máme k dispozici, kromě zkušeností, především  odborně vyškolené pracovníky – kmenové i externí. Spolupracujeme s odborníky v oblasti právní a konzultační a poradenské činnosti, mediální prezentaci v oblasti reklamy a inzerce, máme dostatečné množství spolupracujících soudních znalců pro odhady nemovitostí.

Společnost preferuje individuální přístup jak k jednotlivým obchodním případům, tak i k zákazníkům. Zaměřuje se především na úspěšnou realizaci jednotlivých dražeb k oboustranné spokojenosti navrhovatele i nového vlastníka.

Díky komplexní nabídce služeb jsme schopni navrhnout a zrealizovat nejvhodnější způsob zpeněžení, dosáhnout maximálního možného výnosu a úspěšnosti v prováděných obchodních případech a současně spokojenosti navrhovatelů  s našimi službami.

Základní výhody prodeje majetku formou dražby:

1.           Zákonem jsou garantovány veškeré platební toky, cenu dosaženou vydražením majetku vyplatí dražebník prodávajícímu nejpozději do 3 dnů po jejím doplacení vydražitelem.

2.           Odpadá časový problém s notářskou či advokátní úschovou částky odpovídající ceně prodávané nemovitosti, a to až do okamžiku provedení zápisu nového vlastníka do KN a samozřejmě odpadají i náklady s tím spojené.

3.           Při neúspěšné dražbě (majetek není vydražen ani za smluvně stanovené nejnižší podání) může Prodávající ze Zákona podepsat s dražebníkem smlouvu o opakované dražbě se sníženým nejnižším podáním.

4.           Dražebník si svoji smluvně stanovenou odměnu odečte až z doplacené ceny dosažené vydražením daného majetku.

5.           Přechod vlastnictví k vydražené nemovitosti na vydražitele zařizuje ze Zákona u příslušného KÚ dražebník, a to až po doplacení celé ceny dosažené vydražením nemovitosti.

6.           Nemůže ze Zákona nastat stav, kdy by byla nemovitost prodána, vlastnictví k ní bylo převedeno v KN na nového majitele a nebyla přitom před tím vyplacena cena dosažená vydražením nemovitosti prodávajícímu.

7.           Kvalitně zpracovaný znalecký posudek o tržní (obvyklé) ceně majetku a především rozsáhlá reklama dražby tohoto majetku (předmětu dražby) zajišťuje jeho maximálně rychlou prodejnost.

8.           Rychlý postup prodeje nemovitosti je dán i tím, že již po cca 32 dnech od podpisu smlouvy o provedení dražby se může konat vlastní dražba majetku. Odpadá tak někdy velice zdlouhavé hledání kupce.

9.      Transparentní a legislativně čistý systém veřejného prodeje majetku formou dražby je definován a garantován Zákonem.

10.      Dražba (aukce) je „živou“ soutěží mezi zájemci se všemi psychologickými aspekty reálné soutěže (zájemce skutečně vidí, jaký je o prodávaný majetek zájem a dle toho se na místě okamžitě rozhoduje o svém postupu a výši své nabídky). Především licitací ceny nabízeného majetku směrem nahoru se v daném čase a místě dosahuje té nejvyšší možné ceny.

11.      Prodej majetku formou dobrovolné dražby nelze prakticky nikým napadnout z titulu prodeje za nápadně nízkou cenu ani z titulu manipulace se zájemci o daný majetek.

12.      Výtěžek z dražby může mít navrhovatel dražby (majitel, či osoba k tomu zmocněná) na svém účtu do 13 dní po skončení dražby.

13.      Při zmaření dražby je možné prodat majetek v opakované dražbě, a to již za 15 dní od okamžiku zmaření dražby.

14.      Dražebník ze zákona zajišťuje prohlídky nabízeného majetku.

15.      Daň z přechodu vlastnictví k takto prodané nemovitosti platí vydražitel !!!. Prodávající tak automaticky šetří 3% z ceny nemovitosti stanovené znalcem či z prodejní ceny nemovitosti (vždy z té vyšší částky).

16.      Ze Zákona není možno řádně provedený prodej majetku formou dražby reklamovat.

17.      Komplexní a profesionální servis dražebníka garantuje naprosto minimální starosti prodávajícího s prodejem majetku.

18.  Naše společnost jako koncesovaný dražebník je řádně pojištěna pro případ škody vniklé činností dražebníka.

Kde inzerujeme?